Stadgar

§1 Nya medlemmar kan endast antas genom personlig inbjudan från redan initierad medlem.

§2 För medlemskap krävs, förutom rekommendation, godkännande av klubbens andra medlemmar genom majoritetsbeslut

§3 Klubbstyrelsen förbehåller sig rätten att egenmäktigt granska och lägga veto på eventuella ansökningar 

§4 En klubbstyrelse bestående av ordförande, vice-ordförande, kassör samt pr-ansvarig tillsätts av medlemmarna vid behov på den årliga stämman. Medlemmarna kan vid dessa tillfällen annonsera sin kandidatur till de vakanta positionerna och efter att ha erhållit en majoritet av medlemmarnas röster tillträda ansökt position. Se §5 för specifikationer gällande röstningsmomentet. När en medlem valts till en position i styrelsen behåller vederbörande positionen tills denne frivilligt avgår eller förlorar en misstroendeförklaring bland både medlemmarna och styrelsen. Se specifikationer i §5. För att omröstning kring en misstroendeförklaring ska ske krävs att initiativet antingen kommer från en styrelseledamot eller en medlem med namnunderskrifter från 50% av medlemmarna till stöd för den berörda styrelseledamotens avgång.

§5 Röstprocedurer inom klubben ska i allmänhet ske enligt principen en medlem – en röst. Om det inte specificerats annat räcker en enkel majoritet bland de fällda rösterna för att ett beslut ska tas. Styrelsen har ansvaret för att information gällande omröstningarna når ut till medlemmarna samt att valomgångarna hålls tillgängliga i den grad det går. Vidare kommer ansvariga för rösträkningen, som inte själva kan sitta i styrelsen, utses av styrelseledamöterna för att övervaka den demokratiska processen.

Gällande val till styrelsepositioner finns vissa unika regler att ta hänsyn till; Istället för en majoritet bland de fällda rösterna krävs det att en majoritet av medlemmarna röstat för en persons kandidatur för att denna ska anses ha vunnit. Ifall ingen av kandidaterna mottar en majoritet av medlemmarnas röster kommer ytterligare en valomgång hållas där deltagande kandidater först ges möjlighet att dra sig ur valet. Om i denna situation ingen kandidat drar tillbaka sin kandidatur frivilligt kommer den kandidat med minst antal röster i föregående omgång automatiskt bli borttagen ur processen. Detta upprepas i maximalt tre steg, det vill säga med fyra separata valomgångar, eller tills det bara finns två kandidater kvar som båda inte lyckats erhålla en majoritet av medlemmarnas röster. I båda fallen ges den sittande styrelsen den avgörande rösten angående vem som ska tillträda den vakanta positionen, och beslutet tas inom styrelsen genom en omröstning bland styrelseledamöterna där kandidaten som erhåller flest röster vinner, eller om ingen kandidat erhåller fler röster än de andra den som får styrelseordförandens stöd. 

En misstroendeförklaringsprocess för att avsätta en styrelseledamot kan endast initieras av en styrelseledamot eller en medlem med stöd av 50% av resterande medlemmar, utom vid årsstämman där de speciella reglerna listade i §8 gäller. Vid händelse av en sådan misstroendeförklaring kommer ett extrainsatt möte hållas inom klubben. Där kommer eventuella synpunkter, kritik såväl som försvar, kunna presenteras av de medlemmar som önskar göra så, föranmält sig och hinner framföra synpunkterna inom tidsramen för diskussionen, vilken bestäms av ordföranden utom i de fall misstroendeförklaringen gäller ordföranden då uppgiften faller på vice-ordföranden. Efter eventuella synpunkter kommer en omröstning hållas där medlemmarna och styrelsemedlemmarna röstar separat med en röst var, utom den av misstroendeförklaringen berörda styrelsemedlemmen som förlorar sin rösträtt. Står det efter omröstningarna klart att en majoritet av medlemmarna samt en majoritet av styrelsen ställt sig bakom misstroendeförklaringen avgår den berörda styrelsemedlemmen per automatik omedelbart och förlorar eventuella befogenheter och positioner inom klubben förutom ett grundläggande medlemskap. Även medlemskapet kan fråntas om den kvarvarande styrelsen direkt efter valet håller en till omröstning där en majoritet röstar från fråntagande av medlemskap. 

§6 Klubbstyrelsens befogenheter samt skyldigheter sträcker sig över flera områden och beskrivs nedan:

Klubbstyrelsen har den exklusiva rätten att boka och planera in officiella möten, dela ut positioner, styra aktivitetsplaneringen samt utesluta medlemmar ur föreningen. Specialfall är årsstämman som dels alltid infaller i juni och dels är obligatorisk och därmed inte kan av- eller ombokas av styrelsen utan extraordinära skäl till att göra detta. I de undantagsfall där en om- eller avbokning sker är styrelsen skyldig att snarast hålla en ersättande årsstämma vid lämplig tidpunkt, och bristande förmåga att göra detta ger medlemmarna möjligheten att med öppet, deklarerat stöd av 50% medlemmarna avsätta den sittande styrelsen från sina positioner och utse nya genom majoritetsbeslut. 

Andra officiella möten än årsstämman är inte obligatoriska och bestäms på årsbasis av styrelsen efter vad de anser lämpligt. De eventuella mötena styrelsen beslutar sig för att anordna har inga förutbestämda krav förutom att de inte får bryta mot stadgarna, tillåter deltagande från alla klubbmedlemmar samt sker på ett rimligt och ordnat sätt som inte rymmer excesser klubben inte har råd med, både monetärt och anseendemässigt. I övrigt bestäms innehållet och syftet med mötena av styrelsen, även om styrelsen har en skyldighet att ta hänsyn till resterande medlemmars vilja och ifall det framkommer att det finns ett utbrett stöd för ett specifikt möte ska styrelsen jobba för att detta ska ske på det av medlemmarna önskade sättet. 

Aktivitetsplaneringen avser inom klubben planer på eventuella aktiviteter för klubbmedlemmar som inte består av officiella möten eller årsstämman. Vad dessa eventuella aktiviteter ska bestå av samt deras plats och tid är upp till styrelsen att bestämma, även om de har en skyldighet att ta hänsyn till medlemmarnas önskningar. Styrelsen kan välja att skapa utskott, med ledamöter från medlemsskaran, med uppdraget att planera och utföra aktiviteter inom ett specificerat område eller arbetsgrupper inför ett specifikt evenemang som då ges ansvaret och nödvändiga befogenheter för att genomföra det. Yttersta ansvaret för aktiviteter, liksom möten och annan klubbrelaterad verksamhet, faller ändå på den sittande styrelsen gällande sådant de kan antas eller förväntas ha haft kunskap om. Vid anordnandet av aktiviteter, liksom vid officiella möten eller annan klubbrelaterad verksamhet, kan styrelsen sanktionera användning av monetära medel från klubben för att förbättra upplevelsen för de inblandade så länge inte denna användningen långsiktigt skadar klubbens ekonomi. 

Beträffande rätten att utesluta medlemmar ur klubben gäller att en uteslutning kräver ett majoritetsbeslut inom styrelsen samt att den lämnar en motivering till uteslutandet till den uteslutna medlemmen. Inga förutbestämda grunder finns för uteslutning, även om det kan förekomma rekommendationer, utan det är upp till styrelsen att göra en bedömning av huruvida det är lämpligt. De enda kraven är att uteslutningen inte får vara motiverad av skäl som strider mot klubbens stadgar eller värdegrund samt att inte en majoritet av medlemmarna öppet deklarerar sitt motstånd till den. Specialfall för uteslutning är ifall den berörda medlemmen sitter i styrelsen. I detta fall kan inte styrelsen egenmäktigt med majoritetsbeslut utesluta medlemmen, utan proceduren måste följa den beskriven i §5 för att först avsätta styrelsemedlemmen från sin position för att sedermera enligt samma procedur hålla en omröstning om indragande av medlemskap. Även årsstämman utgör ett specialfall gällande uteslutning, eftersom styrelsen möjlighet att utesluta medlemmar på annat sätt än genom misstroendeförklaringsprocessen suspenderas tills årsstämman avslutats. 

Klubbstyrelsen har det yttersta ansvaret för all aktivitet, möten och annan verksamhet inom klubben som sanktionerats av eller rimligen kan antas ha varit känd för styrelsen. Vidare är styrelsen skyldig att åtgärda eventuella brister inom klubben, gällande såväl diskursen och beteendet hos medlemmarna som aktivitetsplaneringen och förvaltningen av klubben, ifall brott mot interna regler eller den vägledande värdegrunden kommer till kännedom. 

I styrelsens ansvar för medlemmarnas välmående ingår plikten att utreda eventuella klagomål på medlemmar eller interna konflikter för att vid behov vidta nödvändiga åtgärder. Är en eller flera styrelsemedlemmar direkt inblandade i klagomålet eller konflikten kommer den eller de att bli borttagna från utredningen. Skulle hela styrelsen vara berörd ska en utomstående medlem tas in som utvärderare för att rekommendera lämpliga åtgärder. 

Klubbstyrelsen är ansvarig för förvaltningen av ekonomin inom klubben. Alla utgifter bekostade av klubben ska sanktioneras av styrelsen, primärt i förväg men vid behov retroaktivt. Om inte en utgift anses falla inom ramen för klubbens verksamhetsområde kan styrelsen neka ersättning för denna och ifall ersättning av någon anledning redan utbetalats ska denna återbördas. Huvudansvarig för att ta beslut gällande utgifter samt ha uppsikt över klubbens tillgångar är kassören. Det komplementeras med en revisor, som utses bland medlemmarna, som har i uppgift att granska att ekonomin sköts dugligt och rimligt samt att de bselut som tagits rörande ekonomin åtföljs. Revisorn ska, vid upptäckt av felaktigheter, meddela styrelsen om bristerna, för att sedan informera om lämpliga åtgärder. Ifall inte lämpliga åtgärder vidtas kan revisorn besluta att öppet annonsera till medlemmarna om bristerna som förekommit. I det läget ges även revisorn befogenheten, vilken annars är förbehållen styrelsemedlemmar, att inleda en misstroendeförklaringsprocess mot berörda styrelsemedlemmar oavsett stödet för detta bland medlemmarna. 

§7 För att säkra klubbens stabilitet, trovärdighet och funktion ska stadgarna ses som den grund klubben vilar på. De kan därför inte ändras av någon medlem på eget bevåg, utan alla eventuella ändringar måste genomgå följande process. Till att börja med ska föreslagna ändringar vara väl genomtänkta och det ligger på medlemmen vars förslag det är att se till att ändringarna, både i sig och i vad de åstadkommer, inte strider mot redan etablerade stadgar eller värdegrund. Det rekommenderas att upphovsmannen, innan ändringar föreslås inför den samlade medlemsskaran, i mindre grupper samtalar om de påtänkta ändringarna för att i ett tidigt skede samla in synpunkter och få en översiktlig bild av stödet för ändringarna. När de vad som bör vara genomtänkta och väl avvägda förslag till stadgarna väl ska presenteras kan detta ske på två sätt. Antingen sker det genom att en styrelsemedlem närsomhelst under året, efter att ha fått stöd av en majoritet av resterande styrelse, anordnar ett officiellt möte där förslaget presenteras inför medlemmarna, eller genom att en medlem med tillräckligt stöd, det vill säga med påvisat medhåll från 50% av medlemmarna, presenterar föreslagna ändringar vid årsstämman enligt formen beskriven i §8. Vid båda tillfällena kommer alla klubbmedlemmar ha varit inbjudna, vilket är av yttersta vikt för att skänka legitimitet åt den klubbsamling som nu blir ett beslutsfattande organ, härifrån refererat till som författningsförsamlingen, tills frågan är avgjord. Efter att ändringar föreslagits kommer författningsförsamlingen inleda en debatt för att diskutera deras lämplighet, där eventuella synpunkter kommer lyftas fram och dryftas. Denna debatt pågår tills alla synpunkter diskuterats till alla deltagares tillfredsställelse, eller tills klubbordföranden vid utdragna eller stillastående sessioner bedömer att tiden är lämplig att gå vidare. Processens nästa steg är att de föreslagna ändringarna än en gång presenteras för författningsförsamlingen efter att upphovsmannen getts möjlighet att åtgärda eventuella brister eller utföra lämpliga förändringar i förslaget. En deltagare i författningsförsamlingen kan här föreslå mindre ändringar eller att tillfoga ytterligare text, vilket resulterar i en direkt omröstning där alla deltagare, med en röst var, genom majoritetsbeslut tar ställning till tilläggen. Efter att alla deltagare som så önskar gjort sin röst hörd och fått sin sak prövad går slutresultatet av förslaget till ändringar i stadgarna till omröstning. Här kommer författningsförsamlingen hålla den slutgiltiga omröstningen, där ett bifall från en majoritet av delegaterna krävs för att förändringarna i stadgarna ska godtas. Vidare krävs det att även en majoritet av styrelsemedlemmarna stödjer förslaget, även om denna regel kan ogiltigförklaras ifall en tydlig majoritet på 70% av delegaterna röstar ja till förslaget. Om ett förslag till förändringar i stadgarna godtas av medlemmarna genom denna process ska stadgarna omedelbart anpassas efter förslaget och eventuella fysiska kopior av stadgarna ska snarast ersättas med den uppdaterade versionen. 

§8 Årsstämman är kärnan för anti-PK klubbens verksamhet och demokrati. Årsstämman ska fungera som en återkommande mötesplats för medlemmarna med möjligheter till samtal och socialisering, som en arena för att kunna framföra tankar och förslag gällande klubbens verksamhet och form, samt som en demokratisk församling med klubbens yttersta makt gällande tillsättandet och granskandet av styrelsen. För att säkra att årsstämman uppfyller de listade funktionerna måste därför vissa grundprinciper följas:

På grund av att alla medlemmar ska ha en så stor möjlighet att delta som möjligt ska årsstämman alltid infalla i juni. Vidare ska årsstämman innehålla gott om utrymme för vänskapligt förbrödrande medlemmarna emellan, både innan, mellan och efter andra aktiviteter, och det rekommenderas att styrelsen i planeringen av årsstämman schemalägger aktiviteter av social typ för att stärka gemenskapen. Av närvarande medlemmar förväntas att alla arbetar för att en vänskaplig anda ska råda, vilket innebär att medlemmar vars beteende är uppenbart opassande eller skadligt för den vänskapliga stämningen kan komma att avvisas från sammankomsten om en majoritet av de andra medlemmarna visar stöd för detta. 

Med syftet att trygga medlemmarnas inflytande på klubbens verksamhet åligger det styrelsen att under årsstämman hålla seminarier eller motsvarande samlingar där medlemmar kan ge förslag på aktiviteter som bör anordnas, kritisera upplevda brister i skötseln av verksamheten samt lyfta eventuella andra frågor av intresse för klubben såsom synpunkter på värdegrunden. Styrelsen är skyldig att bokföra viktiga förslag som ges, och en speciell vikt ska läggas vid de förslag som har en bred förankring bland medlemmarna. Vid årsstämman kan även medlemmar med ambitionsnivån att själva anordna aktiviteter formellt be styrelsen om att bli tilldelade ett utskott eller arbetsgrupp, utifrån vad som är mest passande, för att kunna utföra uppgiften. 

Det är av yttersta vikt för klubbens demokratiska funktion att alla medlemmar får tydlig information i god tid gällande tidpunkt och plats för årsstämman, samt eventuella speciella tillägg som är av relevans för medlemmarna att i förväg känna till. Exempelvis ska vakanta positioner i styrelsen tydligt utannonseras till medlemmarna med sådan marginal inför mötet att potentiella kandidater ska ha möjlighet att förbereda sig. Även påtänkta förslag till förändringar i stadgarna kommande från styrelsen bör ingå i det utskickade materialet, där det ska stå såväl ämnet för förändringarna som en en allmän förvarning om att en debatt gällande förändringar i stadgarna kommer hållas.

För att trygga årsstämmans funktion som maktmedel för klubbens medlemmar ges medlemmarna speciella befogenheter gällande styrelsen och förvaltningen av klubben som gäller under årsstämmans gång. Förutom att vara ett tillfälle för allmänna förslag relaterade till klubbens verksamhet är årsstämman också det tillfälle där vilken medlem som helst, oavsett position inom klubben, ges rätten att annonsera förslag till ändringar i stadgarna efter att ha förberett sig genom stegen beskrivna i §7. Ifall en medlem nyttjar denna rättighet kommer sedan processen följa den beskriven i §7, vilken då företräder eventuella andra kvarstående processer på årsstämman om inte ordföranden finner det nödvändigt att senarelägga frågan om stadgarna för att först avklara andra inplanerade händelser på årsstämman. Medlemmar kan under årsstämman även inleda misstroendeförklaringsprocesser mot styrelsemedlemmar utan att uppfylla de vanligtvis rådande kraven, förutsatt att de ändå kan påvisa ett uttalat stöd från 25% av medlemmarna till fördel för den berörda styrelseledamotens avgång. 

Innan årsstämman kan avslutas ska även en officiell sammanfattning innehållandes relevanta händelser från årsstämman presenteras av styrelsen, och denna måste bli godkänd av medlemmarna som rättvis och riktig genom majoritetsbeslut. Om den officiella sammanfattningen misslyckas med att få medlemmarnas godkännande ska styrelsen snarast omarbeta den efter de av medlemmarna formulerade önskemålen, för att sedan på nytt presentera den för medlemmarna. Om den återigen inte godkänns upprepas kravet på omarbetning tills en version uppnåtts som får stöd av medlemmarna. 

§9 Anti-PK klubben anser det vara viktigt att respektera de som arbetat för att bygga upp klubben till vad den är idag. Som ett resultat av detta, och för att stärka klubbens kontinuitet och legitimitet, ges klubbens grundare, den förste ordföranden samt den förste vice-ordföranden, speciella privilegier. De ges rätten till en permanent plats i styrelsen och erhåller titeln grundare, oavsett andra funktioner inom partiet, och skydd mot att avsättas från denna plats, även om de fortfarande kan avsättas från andra uppdrag såsom ordförande eller kassör genom en reguljär misstroendeförklaring. Vidare får de den unika rättigheten att individuellt eller i samråd lägga veto på alla förslag till ändringar i den del av stadgarna som beskriver deras speciella privilegier. Det innebär att eventuella ändringar i denna paragraf (§9), förutom att behöva godkännas i den normala processen för ändringar i stadgarna, också måste få det uttryckliga godkännandet av samtliga berörda grundare.  Enda undantaget är om en grundare avlider, då det räcker med godkännande från övriga levande grundare för att göra ändringar. Slutligen ges förste ordföranden, i sin roll som huvudförfattare till mycket av original stadgarna, speciell expertstatus gällande tolkningen av stadgarna, med betydelsen att eventuella otydligheter i stadgarna avgörs av honom samt att nödvändiga mindre förändringar i stadgarna, det vill säga ordval, ordföljd och liknande saker, kan auktoriseras av honom på en medlems inrådan utan att behöva genomgå den normala processen för ändringar i stadgarna. 

§10 Inom klubben ska all verksamhet ske med hänsyn till klubbens etablerade värdegrund, och i de fall denna inte efterföljs är det styrelsens ansvar att vidta lämpliga åtgärder. Vad som utgör klubbens värdegrund avgörs av styrelsen i samråd med medlemmarna; om en medlem med stöd av flera inte anser att klubbens nuvarande värdegrund är förenlig med medlemmarnas värderingar utgör det därför ett starkt skäl att sammankalla ett möte för att diskutera saken.

© Anti-pk Klubben